Suksesi meritohet.

VIDEO PREZANTIME NGA STUDENTËT 2014

Metoda e Punës

Në Emeritus Center, profesori/profesorja e ndërton vetë materialin e kursit, duke seleksionuar librat më të përshtatshëm në varësi të nevojave gjuhësore të studentit. Përcaktimi i nevojave gjuhësore të studentit bëhet me anë të një Testimi Hyrës, i cili aplikohet në fillim të kursit. Në bazë të mangësive dhe pikave të forta që studenti shfaq në provim, përzgjidhet edhe materiali i duhur i trainimit.

Përgjatë gjithë kursit, një sërë testimesh diagnostikuese përcaktojnë ecurinë e studentit. Në këtë mënyrë, trajektorja e rritjes së nivelit të studentit në aspektet e përcaktuara gjuhësore mund të vëzhgohet në formë grafiku dhe mangësitë mund të kontrollohen e të korrigjohen më lehtë.

Mësimdhënia

Në Emeritus Center punohet në bazë të matësve të nivelit të synuar të njohurisë së studentit, sic përkufizohen nga Kuadri i Përbashkët Europian i Referencës për Gjuhët (CEFR).

Metodat më prestigjioze të njohura sot për matjen e nivelit të njohurisë në gjuhën angleze janë: Cambridge Examinations, TOEFL iBT (për anglishten amerikane), IELTS (për anglishten britanike), TOEIC (për komunikim profesional), SAT (për provimet e maturës amerikane).

Për secilin nga këta provime standarde, trainimi është i vecantë dhe i orientuar ndaj mjeshtërive që kërkohen për secilin element të provimit.

Tarifat e shkollimit

Ka dy lloje statusi për aplikantët në kurset e Emeritus Center:
- status i hapur — 1,000 L/orë mësimore
- status ekskluziv — 1,500 L/orë mësimore
Në status të hapur regjistrohen ata aplikantë që dëshirojnë të studiojnë në grup, ndërsa në status ekskluziv regjistrohen ata aplikantë që dëshirojnë të punojnë vetëm për vetëm me profesorin/profesoren.

Seancat e vecanta të konsultimit për aplikim në universitete jashtë Shqipërisë kanë një tarifë prej 1,500 L/orë mësimore.
Materialet e studimit, përfshirë audio & video, ofrohen pa pagesë për të gjithë aplikantët e regjistruar.